محصولات هوش مصنوعی

liveness

در این تکنولوژی با استفاده از هوش مصنوعی، چهره واقعی کاربر از عکس غیرزنده متمایز می گردد. تصویر و ویدئو، دریافت شده و فاصله کسینوسی شباهت، وضعیت تایید، درصد شباهت و وضعیت احراز به عنوان خروجی نمایش داده می شود.

face match

در این تکنولوژی تصویر دو چهره دریافت و پس از مقایسه وضعیت زنده بودن، میزان مشابهت در صورت موفقیت آمیز بودن احراز می گردد.

OCR کارت ملی پشت و رو

تکنولوژی Optical Character Reader این امکان را فراهم میکند تا تصاویر حاوی متنی که اسکن شده است، از فرمت عکس به متن تبدیل شود. این تکنولوژی در تبدیل تصاویر کارت ملی به اطلاعات متنی کاربرد دارد.

OCR کارت ماشین پشت و رو

تکنولوژی Optical Character Reader این امکان را فراهم میکند تا تصاویر حاوی متنی که اسکن شده است، از فرمت عکس به متن تبدیل شود. این تکنولوژی در تبدیل تصاویر کارت ماشین به اطلاعات متنی کاربرد دارد.

OCR پاسپورت

تکنولوژی Optical Character Reader این امکان را فراهم میکند تا تصاویر حاوی متنی که اسکن شده است، از فرمت عکس به متن تبدیل شود. این تکنولوژی در تبدیل تصاویر پاسپورت به اطلاعات متنی کاربرد دارد.

OCR شناسنامه

تکنولوژی Optical Character Reader این امکان را فراهم میکند تا تصاویر حاوی متنی که اسکن شده است، از فرمت عکس به متن تبدیل شود. این تکنولوژی در تبدیل تصاویر شناسنامه به اطلاعات متنی کاربرد دارد.

پلاک خوان

در این سرویس با اسکن تصویر پلاک خودرو اطلاعات شماره پلاک ثبت و ذخیره سازی می گردد.

تبدیل PDF به متن

در این سرویس فایل pdf بدون در هم ریختگی به فایل متنی تبدیل خواهد شد.

تبدیل صوت به متن فارسی و انگلیسی

در این سرویس صوت به صورت فارسی و یا انگلیسی به فایل متنی تبدیل خواهد شد

در این تکنولوژی با استفاده از هوش مصنوعی، چهره واقعی کاربر از عکس غیرزنده متمایز می گردد. تصویر و ویدئو، دریافت شده و فاصله کسینوسی شباهت، وضعیت تایید، درصد شباهت و وضعیت احراز به عنوان خروجی نمایش داده می شود.

در این تکنولوژی تصویر دو چهره دریافت و پس از مقایسه وضعیت زنده بودن، میزان مشابهت در صورت موفقیت آمیز بودن احراز می گردد.

تکنولوژی Optical Character Reader این امکان را فراهم میکند تا تصاویر حاوی متنی که اسکن شده است، از فرمت عکس به متن تبدیل شود. این تکنولوژی در تبدیل تصاویر کارت ملی به اطلاعات متنی کاربرد دارد.

تکنولوژی Optical Character Reader این امکان را فراهم میکند تا تصاویر حاوی متنی که اسکن شده است، از فرمت عکس به متن تبدیل شود. این تکنولوژی در تبدیل تصاویر کارت ماشین به اطلاعات متنی کاربرد دارد.

تکنولوژی Optical Character Reader این امکان را فراهم میکند تا تصاویر حاوی متنی که اسکن شده است، از فرمت عکس به متن تبدیل شود. این تکنولوژی در تبدیل تصاویر  پاسپورت به اطلاعات متنی کاربرد دارد.

تکنولوژی Optical Character Reader این امکان را فراهم میکند تا تصاویر حاوی متنی که اسکن شده است، از فرمت عکس به متن تبدیل شود. این تکنولوژی در تبدیل تصاویر شناسنامه به اطلاعات متنی کاربرد دارد.

در این سرویس با اسکن تصویر پلاک خودرو اطلاعات شماره پلاک ثبت و ذخیره سازی می گردد.

در این سرویس فایل pdf بدون در هم ریختگی به فایل متنی تبدیل خواهد شد.

در این سرویس صوت به صورت فارسی و یا انگلیسی به فایل متنی تبدیل خواهد شد