محصولات استعلامی

ثبت احوال

با وارد نمودن اطلاعات کدملی شماره همراه و تاریخ تولد کلیه اطلاعات ثبت احوالی (کدملی، تاریخ تولد، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، جنسیت) احراز می گردد.

شاهکار

در این سرویس کد ملی وارد شده با شماره همراه فرد مطابقت داده می شود.

استعلام شبا

در این سرویس با وارد کردن شماره شبا اطلاعات شماره حساب، نوع حساب، شماره بانک، نام بانک، نام و نام خانوادگی احراز می گردد.

مشخصات صاحب حساب

در این سرویس با وارد نمودن شماره کارت و شماره ملی شخص، اطلاعات نام و نام خانوادگی و نام بانک احراز می گردد.

دریافت آدرس با کدپستی

در این سرویس ها با وارد نمودن کدپستی جزئیات دقیق آدرس و طول و عرض جغرافیایی (لوکیشن) احراز می گردد.

دریافت جزئیات آدرس با کد پستی

در این سرویس ها با وارد نمودن کدپستی جزئیات دقیق آدرس و طول و عرض جغرافیایی (لوکیشن) احراز می گردد.

دریافت مختصات جغرافیا با کدپستی

در این سرویس ها با وارد نمودن کدپستی جزئیات دقیق آدرس و طول و عرض جغرافیایی (لوکیشن) احراز می گردد.

شماره همراه otp

رمز یکبار مصرف (one time password) برای احراز هویت مشتریان مورد استفاده قرارب می گیرد. با ارسال این کد به شماره همراه فرد این شماره تایید می شود.

با وارد نمودن اطلاعات کدملی شماره همراه و تاریخ تولد کلیه اطلاعات ثبت احوالی (کدملی، تاریخ تولد، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، جنسیت) احراز می گردد.

در این سرویس کد ملی وارد شده با شماره همراه فرد مطابقت داده می شود

در این سرویس با وارد کردن شماره شبا اطلاعات شماره حساب، نوع حساب، شماره بانک، نام بانک، نام و نام خانوادگی احراز می گردد.

در این سرویس با وارد نمودن شماره کارت و شماره ملی شخص، اطلاعات نام و نام خانوادگی و نام بانک احراز می گردد.

در این سرویس ها با وارد نمودن کدپستی جزئیات دقیق آدرس و طول و عرض جغرافیایی (لوکیشن) احراز می گردد.

در این سرویس ها با وارد نمودن کدپستی جزئیات دقیق آدرس و طول و عرض جغرافیایی (لوکیشن) احراز می گردد.

در این سرویس ها با وارد نمودن کدپستی جزئیات دقیق آدرس و طول و عرض جغرافیایی (لوکیشن) احراز می گردد.

رمز یکبار مصرف (one time password) برای احراز هویت مشتریان مورد استفاده قرارب می گیرد. با ارسال این کد به شماره همراه فرد این شماره تایید می‌شود.