محصولات احراز هویت

استعلامی
 1. ثبت احوال
 2. شاهکار
 3. کدپستی
 4. otp
بیومتریک
 1. liveness
 2. facematch
بسته های ترکیبی
 1. شاهکار+ تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد
 2. تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ ocrکارت ملی
 3. شاهکار+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ ocrکارت ملی
 4. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی
 5. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی+ امضای متقاضی
 6. شاهکار+ اطلاعات ثبت احوال+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ ocr کارت ملی+ امضا متقاضی + ocr شناسنامه
 7. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی+ امضای متقاضی + احراز هویت ثنا
 8. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی+ امضای متقاضی + استعلام کدپستی
 9. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی+ امضای متقاضی + لوکیشن متقاضی
 10. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی+ امضای متقاضی + استعلام شبا
 11. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی+ امضای متقاضی + دریافت اطلاعات تکمیلی
 12. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی+ امضای متقاضی + احراز هویت شخصیت حقوقی
 13. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی+امضای متقاضی + امضای دیجیتال سطح1
 14. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی+امضای متقاضی + امضای دیجیتال سطح2
 1. ثبت احوال
 2. شاهکار
 3. کدپستی
 4. otp
 1. liveness
 2. facematch
 1. شاهکار+ تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد
 2. تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ ocrکارت ملی
 3. شاهکار+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ ocrکارت ملی
 4. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی
 5. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی+ امضای متقاضی
 6. شاهکار+ اطلاعات ثبت احوال+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ ocr کارت ملی+ امضا متقاضی + ocr شناسنامه
 7. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی+ امضای متقاضی + احراز هویت ثنا
 8. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی+ امضای متقاضی + استعلام کدپستی
 9. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی+ امضای متقاضی + لوکیشن متقاضی
 10. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی+ امضای متقاضی + استعلام شبا
 11. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی+ امضای متقاضی + دریافت اطلاعات تکمیلی
 12. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی+ امضای متقاضی + احراز هویت شخصیت حقوقی
 13. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی+امضای متقاضی + امضای دیجیتال سطح1
 14. شاهکار+اطلاعات ثبت احوالی+تطبیق تصویر فرد با عکس ثبت احوال و زنده بودن فرد+ocrکارت ملی+امضای متقاضی + امضای دیجیتال سطح2