سرویس های

دسته بندی محصولات

آی تــی ســاز را مــی تــوان مفهــوم واقعــی انقــلاب صنعتــی پنجــم دانســت. مجموعــه ای کــه ماموريـت اصلـی خـود را د ر ابتـدا بـا تامیـن خدمـات دسـتگاه هـای اجرایـی دولتـی و غیردولتـی آغـاز و منجـر بـه ایجـاد بزرگتريـن شـبکه ارائـه خدمـات حضـوری و غیر حضـوری د ر کشـو ر گردیـد. بـا ورود بـه انقـلاب پنجـم صنعتـی و اهمیـت هـوش مصنوعـی (intelligence Artificial) اثبـات نمودیـم کـه تلفیـق خدمـات الکترونیـک بـا هـوش مصنوعـی تنهـا راه پیشـرفت کشـور عزيزمـان د ر دولـت الکترونیــک، بانکــداری دیجیتــال و اقتصــاد دیجیتــال بــوده و بــا افتخــا ر، شــاهد نتایــج آن در خدماتــی همچــون ثنــا قــوه قضاییــه، ســجام، نئوبانــک هــا، کارگــزاران بــورس، احــراز هویــت بیومتريـک و ai open و…. هسـتیم.اپراتـو ر دانـش بنیـان آی تـی سـاز بـرای نخسـتین بـار در کشـور، محصـولات و خدمـات خـود را برپایـه هـوش مصنوعـی کامـلا بومـی، در قالـب ده لایسـنس رسـمی و ارزشـگذاری شـده در اختیـار بانـک هـا و سـازمان هـا و شـرکت هـای متقاضـی قـرا ر داده و حـال بـه معرفی آنها خواهیم پرداخت.