درباره آی تی هاب

ســامانه API Open اختصاصــی (پنجــره واحــد فــروش ســرویس های اســتعلامی و پایــه کاربــردی به همــراه کیــف پــول اختصاصــی) و ســامانه AI Open اختصاصــی هــوش مصنوعــی (انــواع ماشــین های اختصاصــی هوش مصنوعــی بــا قابلیــت پــردازش خدمــات بصــورت آفلایــن ) ایــن ســامانه قابلیــت ارائــه خدمــات دولتــی ، قضائــی و بخــش خصوصــی را به مراه کلیه خدمات کاربردی هوش مصنوعی را دارد.

0 m
احراز هویت انجام شده
0
تعداد مشتریان
0
شرکا تجاری

تیم ما

مشتریان ما